Nawigacja
Menu główne
Strona Główna
Informacje ogólne
Gospodarze Gminy
Struktura Urzędu
Ogłoszenia Wójta Gminy
O gminie Zebrzydowice
Mapa Gminy
Rada Gminy
Informator
Raport o stanie oświaty
Szkody górnicze
Download
Linki
Kontakt
Galeria
Polityka cookies

Menu przetargi
Ogłoszenia
Dokumenty przetargowe
Odpowiedzi na pytania
Protokoły otwarcia ofert
Wyniki Przetargów
Zawarte umowy

Konsultacje Społeczne
Ogłoszenia
Dokumenty podlegające konsultacjom
Wyniki konsultacji

Jednostki Gminy
GZWiK
GOPS
Szkoły/Przedszkola

Instytucje Kultury
GOK
GBP
GCI

Dzienniki Elektroniczne
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Szukaj
BIP


SEKAP
Więcej informacji


Platforma PeUP

Profil Zaufany
e-Urząd
Projekty Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym


Współpraca młodych ludzi nie zna granic


Aktywnie w stronę turystyki pogranicza

Przedszkolaki - wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności

Przystanek SZKOŁA - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice
FIIZ - PKS

Losowa Fotka
Zamek Zebrzydowice fot.4
Zamek Zebrzydowice fot.4
Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie ...
Stara wersja strony www
Kliknij poniżej aby przejść do starej strony www
.

Uwaga stara wersja strony jest nieaktualizowana od dnia 15 marca 2009 roku

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin_ug3
GUS - Badania statystyczne z zakresu rolnictwa 01.06-29.07.2016

Urząd Statystyczny w Katowicach informujemy, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie struktury gospodarstw rolnych (formularz R-SGR).
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B).
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Więcej informacji o badaniach na stronie www.stat.gov.pl, szczegóły http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badania-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-0106-29072016/.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.7.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.7.2016 z dnia 24 maja 2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 j.t.) w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że:

  1. Postanowieniem z dnia 24 maja 2016 r. znak: PR.6220.7.2016, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii, Wójt Gminy Zebrzydowice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Asnyka i Sadowej w Zebrzydowicach". Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. Strony postępowania mogą skarżyć powyższe postanowienie w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przetarg IR.271.5.2016 (Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach)
Zawarte Umowy

Dnia 25.05.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2016 r. pod nr 133480 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=133480&rok=2016-05-25 - OGŁOSZENIE (PDF).

Przetarg IR.271.6.2016 (Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Kończycach Małych)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  20.05.2016  r.

IR.271.6.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S – ul. Korczaka w Kończycach Małych” wybrano ofertę firmy:

 OBI COMPLEX   Rafał Zgoda
Żory ul. Wysoka 5

Cena oferty – 139.359,00 zł w tym podatek VAT w wysokości  26.059,00 zł
Termin płatności faktury – 30 dni od jej złożenia.

Kryteria oceny ofert :
- Cena–98 %
- Termin płatności faktury – 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Przetarg IR.271.5.2016 (Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach)
Wyniki Przetargów

Zebrzydowice, dnia  18.05.2016  r.

IR.271.5.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem" wybrano ofertę firmy:

 REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11

Cena oferty - 558.002,76 zł w tym podatek VAT w wysokości 104.341,98 zł
Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

Kryteria oceny ofert :
- cena - 98 %
- okres udzielonej rękojmi - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2016 r.
Newsy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 24 maja 2016 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Ogłoszenia Wójta Gminy

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art.23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. O publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 1011 nr 5 poz 13 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego.
    Gmina Zebrzydowice, w imieniu której działa Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
Ogłoszenie dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Ogłoszenia (Konsultacje społeczne)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.


1. Przedmiot konsultacji : 

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.87.21.2016 z dnia 11 maja 2016 r. Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok. 2016.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Ogłoszenia Wójta Gminy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56, 43-410 Zebrzydowice

Przetarg IR.271.7.2016 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  13.05.2016  r.

IR.271.7.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice"

     W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Proszę o ponowne przeanalizowanie odpowiedzi na zadane pytania. W odpowiedzi jako argument wykluczenia proponowanego rozwiązania pojawiła się konieczność ciągłego zasilania sterowników w oprawach, co nie jest wymagane.

Otwarty konkurs ofert – organizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zarządzenie nr SG.0050.84.21.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2015r., poz. 1515 z póżn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).  

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6733.1.10.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

Zebrzydowice, dnia 12.05.2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 12 maja 2016 r. znak PR.6733.1.10.2016

     Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, Wójt Gminy Zebrzydowice w dniu 12 maja 2016 r. wydał decyzję znak PR.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Ścieżka rowerowa "Żelazny szlak rowerowy" w Zebrzydowicach", projektowanego na działce gruntu: dz. nr 1516/2, k.m. 4, obręb Zebrzydowice Dolne.

Przetarg IR.271.7.2016 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice)
Odpowiedzi na pytania

Zebrzydowice, dnia  11.05.2016  r.

IR.271.7.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice"

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
W opisie technicznym w pkt. 5.1. napisano, że zdjęcia istniejących opraw zawarto w załączniku nr 2. W załączniku nr 2 jednak znajduje się Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia a nie zdjęcia opraw.
Prosimy o zamieszczenie właściwego załącznika ze zdjęciami istniejących opraw gdyż ułatwi to dobranie i wycenę nowych opraw LED.

Przetarg IR.271.7.2016 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice)
Przetargi

Zebrzydowice, dnia  9.05.2016 r.

IR.271.7.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice"

     Informujemy, iż w związku z dużą ilością pytań i odpowiedzi które zamawiający przygotowuje zmienia się termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert : 18.05.2016 r do godz. 09:45.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.3.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.3.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 j.t.) w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że:

  1. Postanowieniem z dnia 5 maja 2016 r. znak: PR.6220.2.2016, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii, Wójt Gminy Zebrzydowice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bławatkowej w Kończycach Małych". Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. Strony postępowania mogą skarżyć powyższe postanowienie w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - PR.6220.2.2016
Ogłoszenia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

PR.6220.2.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 j.t.) w związku z art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 j.t.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że:

  1. Postanowieniem z dnia 5 maja 2016 r. znak: PR.6220.2.2016, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii, Wójt Gminy Zebrzydowice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach". Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. Strony postępowania mogą skarżyć powyższe postanowienie w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Strona 15 z 146 << < 12 13 14 15 16 17 18 > >>
Rodzina 500 plus
Kamera
Kamera na Młyńszczok
Mapa Gminy

Punkt
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ
Gospodarka odpadami
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi:ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


STAN WODY W PIOTRÓWCE

OSTRZEŻENIA I RAPORTY
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
JAKOŚĆ POWIETRZA - INFORMOWANIE


SIP

GUS - SVS 2015


DANE STATYSTYCZNE GMINY
Information / Informace
Information

english

Informace

Czech
Wiadomości znad Piotrówki
najnowszy numer Wiadomości znad Piotrówki:

www.wzp.zebrzydowice.pl
ORLIK 2012

Bannery


Rządowe Centrum Legislacji


Powiat CieszyńskiCopyright © Urząd Gminy Zebrzydowice 2013
Urząd Gminy w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, tel. 032 47 55 100, fax: 032 469 32 66
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w dziale Polityka prywatności

Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Urząd Gminy Zebrzydowice nie odpowiada
   PHP-Fusion